RANDBØL JAGTFORENING

Vedtægter for Randbøl Sogns Jagtforening


 

§ 1. Navn og hjemsted


 1. Foreningens navn er Randbøl Sogns Jagtforening. 
 2. Foreningens hjemsted er Vejle  Kommune.


§ 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund og Dansk Flugtskydnings Forbund


 1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter.
 2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 3. Foreningen er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund, og herigennem Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts Forbund, og dermed underlagt disses love og bestemmelser.


§ 3. Formål og opgaver


 1. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område, og fremme disses interresser i tilslutning til til DJ`s formål.
 2. Foreningens formål er endvidere at arbejde med skydesporten som træning og konkurrence i tilslutning til Dansk Flugtskydnings Forbunds formål.
 3. Sportsskydning til bevægeligt mål (flugtskydning) indgår som et primært mål blandt foreningens aktiviteter.


§ 4. Optagelse


 1. Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.


§ 5. Ophør


 1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af december.
 2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
 3. Generalforsamlinge kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter § 36-41. Eksklutionen skal således, for at få endelig gyldighed. Godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.
 4. Ophør af medlemskab medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


§ 6: Kontingent og hæftelse


 1. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som er afstemt efter indbetalingen til DJ, kontingentet er indexreguleret.
 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kontingentreduktion for familie-junior og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer, og træffer i øvrigt nærmere bestemmelse om forfaldstid m.m.
 3. Foreningen kan optage lokale (passive) medlemmer. Disse betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent, men har ingen rettigheder i forhold til DJ.
 4. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


§ 7: Ordinær gereralforsamling


 1. Generalforsamlingen har  den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde, senest 2 uger før.
 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ medlemsblad, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, med mindst 4 ugers varsel.
 4. Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:


 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virke
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant
 • Valg af revisor
 • Eventuelt


§ 8: Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller såfremt mindst 20 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.


Efter en sådan begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal denne lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger herefter. Indkaldelse hertil, med angivelse af  dagsorden, skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.


§ 9: Afstemning


 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 2. Hvert medlem har 1 stemme.
 3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis blot 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut flertal.
 6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.


§ 10: Bestyrelsen


 1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen.
 3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
 4. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden, eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
 6. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.
 7. Beslutninger vedtages med simpel absolut flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 11: Tegningsret


 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 3. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte diverse underudvalg, som refererer til bestyrelsen, og hvori ethvert medlem kan have sæde.


§ 12: Formue og regnskabsår


 1. Foreningens formue bør anbringes i et pengeinstitut, eller i sikre værdipapirer.
 2. Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 13: Revision


 1. De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne jf. § 7 reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har i øvrigt til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssig.
 2. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
 3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


§ 14: Sammenslutning


Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.


§ 15: Opløsning


 1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
 2. Foreningens eventuelle formue skal – efter alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye forening. I modsat fald tilfalder formuen DJ som skal anvende den til naturbevarende formål.


§ 16: Våbenpåtegningsret


 1. Foreningen er af det stedlige politi bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våben-påtegning gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser, og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.
 2. Foreningen skal orientere politiet, og om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§ 17: Ikrafttræden


Disse vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling d. 6. Februar 2013 træder i kraft når de er godkendt af DJ.
HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.